3. kişilere ödemelerde KKDF doğması hakkında özelge

TC.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

Sayı : 70903105-165.01.03 [259J-E.E.22471 22.02.2017

Konu : 3. kişiye yapılacak ithalat ödemelerinde KKDF durumu

 

……VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

İlgi: 08/12/2015 tarihli ve 30005735-110-4924 sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ……. na ait özelge talep formunda, Çin Halk Cumhuriyetinde yerleşik ……… firmasından 29/1/2015 tarihli ve 201529 sayılı fatura ile yapılan ithalat işlemi için 12/12/2014 tarihli sözleşmeye istinaden, ithalat ödemesinin (para transferi) …… isimli firmaya yapıldığı belirtilerek söz konusu ödemenin peşin ithalat ödemesi sayılıp sayılamayacağı ve kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisinin doğup doğmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi gereğince; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında fon kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

 

Bu kapsamda, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının Türk Lirası karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, ödeme şekline göre Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ihracatçının yurt dışındaki hesabına ödendiğine dair bankaca verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Buna göre, KKDF kesintisi yapılmadan ithalatın gerçekleşebilmesi için mal bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışı hesabına transfer edildiğinin yukarıda sayılan belgelerden biri ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, ithalat bedelinin ihracatçı tarafından belirtilen başka firma/şahısların hesabına ödenmesinin ihracatçıya transfer olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim