İHRACATTA E-FATURA KULLANIM HAKKINDA SİRKÜMÜZ

 

İHRACATTA E-FATURA KULLANIMI 05.07.2017

 

Bilindiği üzere  01.07.2017 tarihi itibariyle ihracatta e-fatura kullanım zorunluluğu gelmiştir. Bu nedenle yayınlanan  genelge ve örnek dilekçeler bu sirkümüzde  bilgilerinize sunulmuştur..

 

 • E-fatura işleminin gerçekleşebilmesi için alt tarafta yer alan genelgeye göre  firmaların 07.2017 tarihinden once  Gümrük idaresinden kullanıcı profile ve şifre almaları gerekmektedir.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no: 397) uyarınca e-fatura düzenleme yetkisi bulunan yükümlülerin gerek kendi sistemlerinde, gerekse e-fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında kağıt fatura düzenleyebilmeleri mümkün olduğundan, böyle durumlarda kağıt ortamında düzenlenen faturalar 0100 belge kodu seçilerek gümrük beyannamesinin ekinde beyan edilebilir.

 

 • Gümrük idarelerinden şifre alınması için gerekli evraklar

 

 • Ticaret Sicil Gazetesi Aslı (Kuruluş)
 • Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Ticaret Odası Tasdikli )
 • Şirketin İmza Sirküsü Aslı
 • Faaliyet Belgesi (Ticaret Odasından alınan)
 • Vergi Dairesi Yazısı
 • Dilekçe
 • Şifre Alacak Şahsın

a-Nufus Cüzdan Örneği

b-ikametgah belgesi

c-Sabıka Kaydı

 

Not

Orjinali olmayan belgelerin tamamı noter tasdikli olacak ,fotokopi veya faks belgeleri ile kesinlikle işlem yapılmayacaktır.

 

Vatandaşlık Numarsı Nufus cüzdanında bulunmayanlar interetten vatandaşlık numarsını gösterir bilgisayar çıktısını ibraz edeceklerdir.

Münferit imza yetkisi olacak.

 

.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05

Konu : E-Fatura

30.06.2017 / 26160839

GENELGE
(2017/7)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, ihracat işlemlerinde gümrük beyannamesinin 44 no.lu hanesinde beyan edilen faturaların elektronik ortama alınması konusunda Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığı-Gelir İdaresi Başkanlığı arasında yapılan teknik çalışmalar tamamlanmış olup 01.07.2017 tarihinden itibaren “e-fatura” uygulamasına kayıtlı olan yükümlülerin ihracat
işlemleri kapsamında düzenleyeceği faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve Tek Pencere Sistemi’ne alınması uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, yükümlüler tarafından düzenlenen 0886 kodlu TPS- e-fatura belgesinin başvurusu ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- E-fatura sisteminde kayıtlı olan ve uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek isteyen yükümlülerin Bakanlığımız E-Fatura Portalı’nda işlem ve sorgulama yapabilmesi için “E-Fatura İşlem” ve E-Fatura Sorgulama” olmak üzere iki ayrı profil oluşturulmuştur. Bu profillerde tüm gümrük idarelerinde işlem yapılması mümkün olup, yükümlülerce ilgili gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir. Başvuru sırasında “E-Fatura İşlem” profili için yapılacak başvurularda Ek 1’de yer alan form, “E-Fatura Sorgulama” profili için yapılacak başvurularda da Ek 2’de yer alan form ibraz edilecektir.

2- E-Fatura sisteminde kayıtlı olan ve uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek isteyen yükümlüler, 0886 kodlu E-Fatura belge başvurusu için, düzenledikleri ihracat faturalarında alıcı bilgilerine ilaveten Bakanlığımızca istenen bilgilere de yer vereceklerdir.

3- Bakanlığımıza elektronik ortamda oluşturulan ve gönderilen ihracat faturaları için 23 haneli bir referans numarası elektronik olarak üretilir. Üretilen 23 haneli referans numarası Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın portalı (http://efatura.gtb.gov.tr/login.aspxl) aracılığıyla ihracat faturasını düzenleyen yükümlüye bildirilir.

4- Yükümlü tarafından Bakanlığımız E-Fatura portalına giriş yapıldıktan sonra fatura sorgulama seçeneği kullanılarak Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan “EET No” ve “VKN No” ile Tek Pencere Sistemi üzerinde oluşturulan ve gümrük beyannamesinde kullanılacak olan 23 haneli belge ID görüntülenebilecektir. Aynı zamanda, “fatura listesi” ile yükümlünün oluşturmuş olduğu faturalar 23 haneli TPS belge ID no ile birlikte liste halinde de görüntülenebilecektir.

5- Bakanlığımız E-Fatura Portalı’ndan görüntülenen 23 haneli belge ID no, yükümlü tarafından ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu hanesinde 0886 belge kodu ve 17243160110886000000888/1, 17243160110886000000111/2 vb şeklindeki örnek belge ID no formatında “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

6- Söz konusu belgelere ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden Bakanlığımız E-Fatura portalından sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

7- 1 Temmuz 2017 tarihinden önce düzenlenen faturalar 0100 belge kodu seçilerek kağıt ortamında gümrük beyannamesinin ekinde beyan edilebilir.

8- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no: 397) uyarınca e-fatura düzenleme yetkisi bulunan yükümlülerin gerek kendi sistemlerinde, gerekse e-fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında kağıt fatura düzenleyebilmeleri mümkün olduğundan, böyle durumlarda kağıt ortamında düzenlenen faturalar 0100 belge kodu seçilerek gümrük beyannamesinin ekinde beyan edilebilir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

Ek:

 1. E-Fatura İşlem Profili Dilekçe Örneği
 2. E-Fatura Sorgulama Profili Dilekçe Örneği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….. Gümrük Müdürlüğü’ne

2017/7 nolu Genelgenin 1 inci maddesi gereğince aşağıda veya ekte yer alan şahıs ya da şahıslara “E-Fatura İşlem” yetkisinin verilmesini arz ederim.

Tarih
İmza
Firma Kaşesi

 

 

 

 

 

 

Ek-2:

….. Gümrük Müdürlüğü’ne

2017/7 nolu Genelgenin 1 inci maddesi gereğince aşağıda veya ekte yer alan şahıs ya da şahıslara “E-Fatura Sorgulama” yetkisinin verilmesini arz ederim.

Tarih
İmza
Firma Kaşesi