e – fatura sisteminde hata olması durumunda manuel (elle ) fatura kesimi hakkında yazı

Dumlupınar Bul. Eskişehir Yolu 9. km. 06530 /ANKARA E-Posta:l.comart@gtb.gov.tr

Tel:449 38 82 Fax:449 37 80

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05

Konu : E-Fatura

GENELGE

(2017/7)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük

Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde

Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam

etmektedir. Bu çerçevede, ihracat işlemlerinde gümrük beyannamesinin 44 no.lu hanesinde

beyan edilen faturaların elektronik ortama alınması konusunda Bakanlığımız ile Maliye

Bakanlığı-Gelir İdaresi Başkanlığı arasında yapılan teknik çalışmalar tamamlanmış olup

01.07.2017 tarihinden itibaren “e-fatura” uygulamasına kayıtlı olan yükümlülerin ihracat

işlemleri kapsamında düzenleyeceği faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve Tek Pencere

Sistemi’ne alınması uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, yükümlüler tarafından düzenlenen 0886 kodlu TPS- e-fatura belgesinin

başvurusu ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- E-fatura sisteminde kayıtlı olan ve uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek isteyen

yükümlülerin Bakanlığımız E-Fatura Portalı’nda işlem ve sorgulama yapabilmesi için

“E-Fatura İşlem” ve E-Fatura Sorgulama” olmak üzere iki ayrı profil oluşturulmuştur.

Bu profillerde tüm gümrük idarelerinde işlem yapılması mümkün olup, yükümlülerce

ilgili gümrük idaresine başvurulması gerekmektedir. Başvuru sırasında “E-Fatura

İşlem” profili için yapılacak başvurularda Ek 1’de yer alan form, “E-Fatura

Sorgulama” profili için yapılacak başvurularda da Ek 2’de yer alan form ibraz

edilecektir.

2- E-Fatura sisteminde kayıtlı olan ve uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek isteyen

yükümlüler, 0886 kodlu E-Fatura belge başvurusu için, düzenledikleri ihracat

faturalarında alıcı bilgilerine ilaveten Bakanlığımızca istenen bilgilere de yer

vereceklerdir.

3- Bakanlığımıza elektronik ortamda oluşturulan ve gönderilen ihracat faturaları için 23

haneli bir referans numarası elektronik olarak üretilir. Üretilen 23 haneli referans

numarası Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızın portalı

(https://efatura.gtb.gov.tr/login.html) aracılığıyla ihracat faturasını düzenleyen

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 2db35fe2-f22d-4042-b719-4971e962c0ea kodu ile erisebilirsiniz.

BELGENIN ASLI ELEKTRONIK IMZALIDIR.

Dumlupınar Bul. Eskişehir Yolu 9. km. 06530 /ANKARA E-Posta:l.comart@gtb.gov.tr

Tel:449 38 82 Fax:449 37 80

yükümlüye bildirilir.

4- Yükümlü tarafından Bakanlığımız E-Fatura portalına giriş yapıldıktan sonra fatura

sorgulama seçeneği kullanılarak Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan “EET No” ve

“VKN No” ile Tek Pencere Sistemi üzerinde oluşturulan ve gümrük beyannamesinde

kullanılacak olan 23 haneli belge ID görüntülenebilecektir. Aynı zamanda, “fatura

listesi” ile yükümlünün oluşturmuş olduğu faturalar 23 haneli TPS belge ID no ile

birlikte liste halinde de görüntülenebilecektir.

5- Bakanlığımız E-Fatura Portalı’ndan görüntülenen 23 haneli belge ID no, yükümlü

tarafından ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu hanesinde 0886 belge kodu ve

17243160110886000000888/1, 17243160110886000000111/2 vb şeklindeki örnek

belge ID no formatında “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan

edilecektir.

6- Söz konusu belgelere ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname

ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında

ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden

Bakanlığımız E-Fatura portalından sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

7- 1 Temmuz 2017 tarihinden önce düzenlenen faturalar 0100 belge kodu seçilerek kağıt

ortamında gümrük beyannamesinin ekinde beyan edilebilir.

8- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no: 397) uyarınca e-fatura düzenleme yetkisi

bulunan yükümlülerin gerek kendi sistemlerinde, gerekse e-fatura Uygulamasında

meydana gelebilecek arıza ve kesinti durumlarında kağıt fatura düzenleyebilmeleri

mümkün olduğundan, böyle durumlarda kağıt ortamında düzenlenen faturalar 0100

belge kodu seçilerek gümrük beyannamesinin ekinde beyan edilebilir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI

Bakan a.

Müsteşar

Ek:

  1. E-Fatura İşlem Profili Dilekçe Örneği
  2. E-Fatura Sorgulama Profili Dilekçe Örneği

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 2db35fe2-f22d-4042-b719-4971e962c0ea kodu ile erisebilirsiniz.

BELGENIN ASLI ELEKTRONIK IMZALIDIR.